Jaap Lodders bereidt nieuwe nota Mobiliteit voor

3 november 2014 20:42 Hij heeft een pittige periode achter de rug na een ongeval waarbij hij met zijn racefiets op een paaltje op een  fietspad botste. Jaap Lodders, de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het verkeersbeleid van de provincie Flevoland, brak zijn bekken maar vindt desalniettemin dat hij niet mag klagen. “Ik ben geopereerd en ben enige maanden tamelijk immobiel geweest, maar het had veel erger kunnen aflopen.” 

Het toeval wilde dat Lodders enige weken voorafgaand aan het ongeval de aftrap had gegeven voor een inspectie van de fietspaden in Lelystad.
“De aanleiding daarvoor was de themabijeenkomst van het Vervoerberaad vorig jaar, waaruit bleek dat paaltjes, hekjes en soortgelijke obstakels op fietspaden volgens velen een gevaar zijn voor de fietsveiligheid. We inventariseren daarom de provinciale en gemeentelijke fietspaden en die van terreinbeheerders.  De rapportage over de Lelystadse fietspaden verwacht ik op afzienbare termijn, en ik kan al wel zeggen dat we het onderzoek zullen uitbreiden naar andere gemeenten.” 

Veranderend mobiliteitsbeeld
Niet alleen de fiets heeft de aandacht van Lodders. “Het  mobiliteitsbeeld verandert. We zien nieuwe vormen van vervoer zoals de elektrische auto en e-bike. Verder worden de landbouwmachines  steeds groter en zij gebruiken de openbare weg vaker omdat boeren vanwege de schaalvergroting in de landbouw steeds meer kavels hebben op afstand van de boerderij. Na een tijdelijke daling zien we bovendien weer een stijging van de verkeersintensiteit.”

Nieuwe nota Mobiliteit
Deze trends zullen hun uitwerking krijgen in de nieuwe nota Mobiliteit die Lodders momenteel voorbereidt. “De vorige nota stamt uit 2006. Die is aan herijking toe. Zijn de doelen behaald, welke zijn nog actueel en op welke economische ontwikkelingen moeten we inspelen? Hoe benutten we de bestaande infrastructuur optimaal en hoe passen we nieuwe technieken toe? Wat bekent de opkomst van de onbemande zelfsturende auto’s? Hoe managen we die veranderingen? We zijn dat hier in huis aan het analyseren, maar ook in samenspraak met samenwerkingspartners zoals gemeenten, omliggende provincies, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties. We hopen die doorkijk op de toekomst eind dit jaar af te ronden en daarna scenario’s aan Provinciale Staten voor te kunnen leggen. Het is dan, na de verkiezingen in maart, aan het nieuwe provinciebestuur om de nota af te ronden en vast te stellen.” 

Forse slagen gemaakt
Hoe blikt Lodders terug op de afgelopen jaren? “Veel investeringen in infrastructuur zijn gedaan of voorbereid en de budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging zijn veilig gesteld tot 2026. Ook andere overheden nemen hun verantwoordelijkheid. Zo zijn er afspraken gemaakt met het Rijk over investeringen in de bereikbaarheid van Almere en de Flevolandse bereikbaarheid per trein. Nieuwe ontwikkelingen zullen altijd weer extra inzet vragen, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling bij de Flevokust en de groei van Almere, maar er zijn al met al forse slagen gemaakt.” 

Gedragsbeïnvloeding
Ook aan verkeersgedrag blijft aandacht besteed worden, aldus de gedeputeerde. “Met elkaar moeten we een punt maken van nul verkeersslachtoffers. Verkeersveiligheid begint bij jezelf. Ook moeten we als burgers elkaar durven aanspreken: is je buurman niet goed zichtbaar op de fiets, wijs hem er dan op.
Als overheid kunnen we natuurlijk voorlichten en handhaven als het gaat om gedrag. De nieuwe (mobiliteits)trends vragen steeds weer om nieuwe aandacht en voorlichting. We zetten verder in op centrale thema’s zoals de Bob- en de oogstcampagne; in de herhaling schuilt de kracht. En soms kunnen we als provincie een zetje geven. Het Verkeersveiligheidslabel Flevoland voor basisscholen is bijvoorbeeld door de provincie gestart, maar daarna hebben de gemeenten het samen met de scholen al snel succesvol verder uitgerold. Steeds meer basisscholen hebben dit keurmerk nu gelukkig; het sorteert effect, zelfs richting de ouders die niet zelden door hun kinderen en de scholen worden aangesproken op bijvoorbeeld hun parkeergedrag. Verkeersveiligheid is ons aller verantwoordelijkheid en je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.”

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.