Lelystad stelt werkplan verkeerseducatie en gedrag 2015 vast

13 januari 2015 17:40 Lelystad richt zich dit jaar op gedragsbeïnvloeding van de ‘zwakkere’ verkeersdeelnemers: kinderen, jongeren en ouderen. In deze leeftijdscategorieën zijn de verkeersrisico’s immers het hoogst. 

Verkeerseducatie wordt door de gemeente sinds 1994 uitgevoerd op basis van het convenant Decentralisatie Verkeersveiligheidsbeleid. Provincies en gemeenten voeren de taken op het gebied van verkeersveiligheid sindsdien in medebewind uit. Conform het Nationaal strategisch plan verkeersveiligheid 2008-2020 ligt de prioriteit gedragsbeïnvloeding bij de ‘zwakkere’ verkeersdeelnemers: kinderen, jongeren en ouderen. Gedragsbeïnvloeding wordt steeds belangrijker als alternatief voor moeilijk handhaafbare verkeersmaatregelen; het gaat in het verkeer immers niet alleen om kennis, maar óók om vaardigheden en de houding van verkeersdeelnemers. 

Bij de keuze voor de in te zetten middelen en methoden in het verkeersonderwijs wordt gekeken naar de meest effectieve en aansprekende manier om de doelgroep te bereiken. Jonge kinderen worden spelenderwijs onderwezen, bij oudere kinderen gaat het vooral om informatie en bij ouderen wordt er met name ingezet op de voor het autorijden benodigde capaciteiten en ingesleten gewoontes.

Een andere categorie verkeersdeelnemers die de nodige aandacht in het werkplan 2015 krijgt, zijn de oudere e-bike fietsers. Ruim een tiende (12%) van alle fietsdoden in 2013 betrof e-fietsers en het aantal fietsdoden in de leeftijdsgroep 70+ neemt toe.  

In de programmabegroting 2015-2018 wordt onder ‘goede en veilige verkeersverbindingen” verwezen naar de landelijke afspraken en wettelijke doelen van het rijk, waarbij het gemeentelijk beleid gericht is op het terugdringen van het aantal ernstige ongevallen met dodelijke afloop en ernstig gewonden. De focus ligt hierbij onder andere op schoolzones en verkeerseducatie. 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen die 3 tot 4 keer per jaar verschijnt.